• support@cz.co.th
  • 080-678-8886

รวมตําแหน่งงานในระบบบริษัท มีตำแหน่งอะไรบ้าง ?

ในโลกของธุรกิจ ตำแหน่งงานในระบบบริษัทมีความหลากหลาย และแต่ละตำแหน่งก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของแต่ละตำแหน่งจะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับตำแหน่งงานสำคัญในระบบบริษัทกันอย่างละเอียด

รวมตําแหน่งงานในระบบบริษัท

ในระบบบริษัทนั้น มีตำแหน่งงานมากมายหลายประเภท แต่ละตำแหน่งงานก็มีความรับผิดชอบและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป โดยตำแหน่งงานที่พบได้ทั่วไปในบริษัทต่างๆ ได้แก่

1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Management)

ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในบริษัท โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

2. ผู้จัดการระดับกลาง (Middle Management)

ผู้จัดการระดับกลางเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท โดยมีหน้าที่หลักในการวางแผน จัดการ และควบคุมการดำเนินงานของแผนกหรือหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตำแหน่งงานผู้จัดการระดับกลาง ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

3. พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operational Staff)

พนักงานระดับปฏิบัติการเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่หลักในการดำเนินการตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตำแหน่งงานพนักงานระดับปฏิบัติการ ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานผลิต พนักงานบัญชี และพนักงานทรัพยากรบุคคล

4. พนักงานระดับสนับสนุน (Support Staff)

พนักงานระดับสนับสนุนเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนและบริการต่างๆ แก่พนักงานในแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การจัดการเอกสาร การจัดการข้อมูล การจัดการการประชุม และการจัดการการเดินทาง ตำแหน่งงานพนักงานระดับสนับสนุน ได้แก่ เลขานุการ พนักงานต้อนรับ พนักงานขับรถ และพนักงานทำความสะอาด

5. พนักงานระดับชั่วคราว (Temporary Staff)

พนักงานระดับชั่วคราวเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานเฉพาะกิจหรือโครงการต่างๆ ภายในบริษัท โดยมีหน้าที่หลักในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งงานพนักงานระดับชั่วคราว ได้แก่ พนักงานขายชั่วคราว พนักงานการตลาดชั่วคราว พนักงานผลิตชั่วคราว และพนักงานบัญชีชั่วคราว

6. พนักงานฝึกงาน (Interns)

พนักงานฝึกงานเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนรู้และฝึกฝนการทำงานในสายงานต่างๆ ภายในบริษัท โดยมีหน้าที่หลักในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งงานพนักงานฝึกงาน ได้แก่ นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาจบใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน

7. พนักงานสัญญาจ้าง (Contractual Staff)

พนักงานสัญญาจ้างเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานตามสัญญาจ้างที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยมีหน้าที่หลักในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งงานพนักงานสัญญาจ้าง ได้แก่ พนักงานขายสัญญาจ้าง พนักงานการตลาดสัญญาจ้าง พนักงานผลิตสัญญาจ้าง และพนักงานบัญชีสัญญาจ้าง

8. พนักงานพาร์ทไทม์ (Part-time Staff)

พนักงานพาร์ทไทม์เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยมีหน้าที่หลักในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งงานพนักงานพาร์ทไทม์ ได้แก่ พนักงานขายพาร์ทไทม์ พนักงานการตลาดพาร์ทไทม์ พนักงานผลิตพาร์ทไทม์ และพนักงานบัญชีพาร์ทไทม์

9. พนักงานประจำ (Full-time Staff)

พนักงานประจำเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง โดยมีหน้าที่หลักในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งงานพนักงานประจำ ได้แก่ พนักงานขายประจำ พนักงานการตลาดประจำ พนักงานผลิตประจำ และพนักงานบัญชีประจำ

10. พนักงานอิสระ (Freelance Staff)

พนักงานอิสระเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานตามสัญญาจ้างที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยมีหน้าที่หลักในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งงานพนักงานอิสระ ได้แก่ นักเขียนอิสระ นักออกแบบอิสระ ช่างภาพอิสระ และโปรแกรมเมอร์อิสระ

แต่ละตำแหน่งในระบบบริษัทมีความสำคัญและมีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งจะช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นำพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว